ΠΕΜΠΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤ 90'
Αντιµετώπιση τερηδονικών βλαβών στην προσχολική ηλικία.

Συντονιστές: Α. Αρχάκηç

Οµιλητές: Κ. Αραποστάθηç, Β. Μπόκα, Δ. Τσιάντου, Α. Δερµατά, Α. Αρχάκηç


ΕΙ 30'
Προεδρείο: Κ. Αραποστάθηç, Β. Σταθόπουλοç

Η συµβολή τηç Ορθοδοντικήç στην αποκατάσταση οδοντογναθοπροσωπικών δυσµορφιών.
Ο. Κολοκυθά

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΙ 60'
Προεδρείο: Κ. Αραποστάθηç, Β. Σταθόπουλοç

Η συµβολή τηç Ορθοδοντικήç στην αποκατάσταση σύνθετων οδοντιατρικών και οδοντογναθικών προβληµάτων στο παιδί και στον ενήλικα.
Α. Χατζηγιάννη

Νεότερεç εξελίξειç στη συνεργασία µεταξύ Ορθοδοντικού και Οδοντιάτρου: Από την καταλληλότερη ηλικία για την έναρξη ορθοδοντικήç θεραπείαç έωç την συνδυασµένη ορθοδοντική και ορθογναθική χειρουργική.
Μ.Α. Παπαδόπουλοç


ΣΤ 90'
Διαφανείç ορθοδοντικοί νάρθηκεç: Διεύρυνση του ρόλου του γενικού οδοντιάτρου ή παγίδα.

Συντονιστήç: Γ. Καναβάκηç

Οµιλητέç: Ν. Πανδήç, Γ. Αγγελόπουλοç, Β. Σταθόπουλοç

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΕΙ 30’
Προεδρείο: B. Αναστασιάδου, Ζ. Καµέα

Προγράµµατα πρόληψηç και αγωγήç στοµατικήç υγείαç στην Ελλάδα και τον κόσµο.
Κ. Βλασιάδηç


ΣΤ 90’
Στοχευµένεç δραστηριότητεç εκπαίδευσηç και κατάρτισηç επαγγελµατιών υγείαç στη φροντίδα ηλικιωµένων. Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανάδυσηç και προώθησηç πλαισίου PROGRAMMING CA 21122.

Συντονιστέç: Β. Αναστασιάδου, Α. Κοσιώνη

Οµιλητέç: Μ. Κοτσάνη, Α. Κοσιώνη, Κ. Κωνσταντοπούλου, Κ. Σαραφίδου

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΙ 30’
Προεδρείο: Ν. Νικητάκηç, Γ. Ξανθόπουλοç

Διαγνωστικέç εφαρµογέç τεχνητήç νοηµοσύνηç στη στοµατολογία.
Δ. Ανδρεάδηç


ΣΤ 90’
Στοµατικέç εκδηλώσειç σεξουαλικώç µεταδιδόµενων νοσηµάτων:
Τι πρέπει να γνωρίζει ο οδοντίατροç.

Συντονιστέç: Ν. Νικητάκηç, Α. Πουλόπουλοç

Οµιλητέç: Η. Νικολαΐδου, Ε. Παπαδοπούλου, Ε. Παρχαρίδηç, Ε. Στουφή, Κ. Χατζησταµατίου, Θ. Χρυσανθίδηç

ΣΤ 90’
Προεµφυτευµατική Χειρουργική και Χειρουργική Εµφυτευµατολογία: Μύθοι και Πραγµατικότητα.

Συντονιστήç: Δ. Καλύβαç

Οµιλητέç: Κ. Μανταλενάκηç, Δ. Παπαβασιλείου, Λ. Ποδαρόπουλοç, Α. Σπανού, Β. Χαραλαµπίδηç


ΕΙ 30’
Προεδρείο: Α. Ματιάκηç, Κ. Καλαντίδηç

Προληπτική εξαγωγή έγκλειστων- ηµιέγκλειστων τρίτων γοµφίων µε βάση την επιστηµονική τεκµηρίωση.
Θ. Λιλλήç

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΙ 60’
Προεδρείο: Α. Ματιάκηç, Κ. Καλαντίδηç

Οστική αναγέννηση σε ελλειµµατικέç ακρολοφίεç για τοποθέτηση οδοντικών εµφυτευµάτων.
Ν. Νταµπαράκηç

20 χρόνια φαρµακευτικήç οστεονέκρωσηç των γνάθων: Τι άλλαξε;
Φ. Τζέρµποç


ΣΤ 90’
Διαχείριση ενδοοστικών βλαβών των γνάθων: Διάγνωση, Θεραπεία, Επιπλοκέç.

Συντονιστήç: Φ. Τζέρµποç

Οµιλητέç: Α. Ματιάκηç, Δ. Φακίτσαç, Ι. Φακίτσαç

Εταιρεία Οδοντοστοµατολογικήç Ερεύνηç

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΕΙ 30’
Προεδρείο: Π. Κούροç, Α. Κοµνήç

Ο ρόλοç των βιοενεργών υάλων στην προστασία από την οδοντική διάβρωση.
Δ. Διονυσόπουλοç


ΚΛ 90’
Προτεραιοποίηση κλινικών παραµέτρων στη διαγνωστική αξιολόγηση αισθητικών αποκαταστάσεων. Μια µατιά στα αίτια κλινικών αποτυχιών.

Οµιλητέç: Π. Κούροç, Ζ. Ευαγόρου

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΙ 30’
Προεδρείο: Ν. Συκαράç, Β. Μιχαηλίδου

PRF και “Sticky bone” στην Αναγεννητική Οδοντιατρική.
Κ. Νακοπούλου, Α.Μ. Βεσαλά


ΚΛ 90’
Συγκρατητικοί µηχανισµοί επένθετων ολικών οδοντοστοιχιών σε εµφυτεύµατα και διαδικασίεç κλινικήç εφαρµογήç.

Οµιλητέç: Ο. Νάκα, Ν. Συκαράç

ΕΙ 60’
Προεδρείο: Λ. Μπατάç, Α. Αϊβατζίδηç

Ορατέç και αόρατεç: οι εκδηλώσειç τηç COVID-19 στο στόµα και ο ρόλοç των οδοντιάτρων.
Ε. Γεωργακοπούλου

Εξέταση και αξιολόγηση µαλακών µορίων του τραχήλου. Βασικέç γνώσειç για τον οδοντίατρο.
Α. Δελαντώνη


ΕΙ 30’
Eξατοµικευµένο προληπτικό πρόγραµµα και αρχέç τερηδονικού ελέγχου για τον οδοντιατρικό ασθενή.
Σ. Δαυιδοπούλου


ΕΙ 30’
Τα συστηµατικά νοσήµατα ωç παράγοντεç κινδύνου στα εµφυτεύµατα.
Κ. Παπαδηµητρίου

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΣΤ 90’
Κάπνισµα, αντιµετώπιση και εναλλακτικέç επιλογέç. Ποια η θέση των ειδικών.

Οµιλητέç: X. Σαββόπουλοç, Σ. Τρύφων, Ε. Παρχαρίδηç, Κ. Παπαδηµητρίου


ΕΙ 60’
Προεδρείο: Α. Δελαντώνη, Μ. Αδραµερινάç

Ο δύσκολοç τρίτοç γοµφίοç: Παθολογικοί και Χειρουργικοί προβληµατισµοί. Στοµατολογική Εταιρεία τηç Ελλάδοç
Κ. Τόσιοç, Π. Χριστόπουλοç

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΤ 90’
Ενσωµάτωση τηç ηλεκτρονικήç συνταγογράφησηç στην οδοντιατρική περίθαλψη: Προκλήσειç και πλεονεκτήµατα.

Συντονιστέç: M. Μενενάκου, Β. Σταθόπουλοç

Οµιλητέç: Γ. Μουτούσηç, Ε. Γεωργακοπούλου


ΕΙ 30’
Προεδρείο: Ν. Νταµπαράκηç, Ν. Μαρουφίδηç

Αντιµετώπιση ασθενών µε τη µέθοδο του πρωτοξειδίου του αζώτου
Φ. Φραγκίσκοç

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΙ 60'
Προεδρείο: Ν. Νταµπαράκηç, Ν. Μαρουφίδηç

To N2O στην οδοντιατρική του σήµερα: Μύθοι και αλήθειεç
Α. Ντούµα


ΣΤ 90'
Φάρµακα και τεχνικές για την αντιμετώπιση του άγχους και του πόνου στην τοπική αναισθησία-Χρήση του πρωταξείδιου του αζώτου.

Συντονιστής: Κ. Αραποστάθης

Ομιλητές: Ν. Νταµπαράκηç, Α. Αρχάκηç, Θ. Λιλλήç, Δ. Εµµανουήλ

ΣΤ 90'
Η Αισθητική στην Ψηφιακή Εποχή: Τεχνικέç και Υλικά για µια Αισθητική και Λειτουργική Αποκατάσταση.

Συντονιστήç: Π. Γαρέφηç

Οµιλητέç: Π. Γαρέφηç, Α. Μπακοπούλου, Δ. Ανδρεάδηç


ΕΙ 30'
Προεδρείο: Α. Μπακοπούλου, Δ. Καπαγιαννίδηç

Ψηφιακή αποτύπωση και ψηφιακή σχεδίαση στο ιατρείο.
Π. Συµεωνίδηç

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΙ 90’
Προεδρείο: Α. Μπακοπούλου, Δ. Καπαγιαννίδηç

Η µόλυνση του περιβάλλοντοç από τα χρησιµοποιούµενα οδοντιατρικά αποκαταστατικά υλικά.
Π. Μουρούζηç

Η επίδραση του µικροβιώµατοç τηç στοµατικήç κοιλότηταç στην υγεία κατά την παιδική ηλικία και οι απώτερεç επιπλοκέç.
Μ. Τζητηρίδου

Αρχέç παρασκευήç κοιλοτήτων ελάχιστηç επέµβασηç
Ο. Γερασιµίδου


ΚΛ 60’
Η συνεργασία Ενδοδοντίαç και Προσθετικήç

Οµιλητέç: M. Δέδε, A. Μικέλη

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΕΙ 30'
Προεδρείο: Σ. Δαυϊδοπούλου

Οµαδικότητα και συνεργασία στο οδοντιατρείο.
Μ. Αντωνιάδου


ΚΛ 90'
Παρεµβάσειç οδοντιατρικήç επαγγελµατικήç πρακτικήç: ικανοποίηση από το οδοντιατρικό επάγγελµα.

Συντονίστρια: Μ. Αντωνιάδου

Οµιλητέç: Σ. Παραλικάκη, Α. Aντωνίου, Χ. Βασιλειάδη, Ι. Tσολιάνοç, Φ. Καλογεράκου, Δ. Σαµαράç, Μ. Χλωρογιάννη, Γ. Καραγεώργου, Χ. Βασιλάραç, Α. Χαχλιουτάκη, Ε. Παπαδιώτηç, Μ. Αντωνιάδου

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΙ 60'
Προεδρείο: Π. Μουρούζηç, Κ. Μανωλάκηç

Laser Assisted Orthodontics: Exploring The Hidden Gems.
Y. Sedky

Ceramics, what to choose when it comes to your smile?
T. Samhan


ΚΛ 60'
Εικονική πραγματικότητα στην οδοντιατρική - μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα

Ομιλητές: Κ. Μανωλάκηç, Χ. Αγγελόπουλοç

Προεδρείο: O. Γερασιμίδου, Δ. Παλάσκας

AA01. ΣΚΟΠΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΑΝΤΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Χ. Δόβας, Ι. Φωτόπουλος, Ε. Ζαχαρή, Θ. Λιλλής

ΑΑ02. ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ SUMMERS ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΖΩΝ DENSAH
Μ. Φωτεινός, Δ. Χατζηαβραάμ, Λ. Μπατάς

ΑΑ03. ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΝΑΘΟΥΣ
Σ. Χαρίσης

ΑΑ04. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ SOCKET SHIELD ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
Σ. Χαρίσης

ΑΑ05. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΤΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΜΦΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ι. Φωτόπουλος, Α. Γεωργόπουλος, Ε. Χρυσοβαλάντη Μπαντή, Θ. Λιλλής, Ν. Νταμπαράκης

ΑΑ06. ΑΜΕΣΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
Δ. Ζαμπάρας, Π. Δεσποτέλλης, Σ. Μπουμπούλης, Α. Σπανός, Ε. Ζαμπάρα

ΑΑ07. ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Ε. Σακελλαρίδη, Γ. Κοντογιάννης

ΑΑ08. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μ. Ε. Παύλου, Α. Πεταλάς, Α. Λεμπεσοπούλου, Α. Αγγελοπούλου, Μ. Καλύβα

ΑΑ09. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΔΟΝΤΙΑ ΜΕ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ. ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Μ. Ε. Παύλου, Α. Πεταλάς, Α. Λεμπεσοπούλου, Α. Αγγελοπούλου, Μ. Καλύβα

ΑΑ10. ΠΡΩΤΟΙ ΓΟΜΦΙΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΡΙΖΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΡΙΖΑ
Ε. Βούλγαρη, Μ. Λάμπρου

ΑΑ11. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΛΙΚΗΣ ΕΚΓΟΜΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ
Ι. Ι. Φωτάκη, Τ. Τ. Ογλού, Μ. Ε. Μιλτιάδους, Μ. Δέδε

ΑΑ12. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΧΡΩΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟ 20ΕΤΙΑΣ
Ι. Ι. Φωτάκη, Τ. Τ. Ογλού, Μ. Ε. Μιλτιάδους, Μ. Δέδε

ΑΑ13. ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
Χ. Κωστάκης, Γ. Μικρογεώργης

ΑΑ14. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Β. Μεμέταϊ, Ε. Σακελλαρίδη, Γ. Κοντογιάννης

ΑΑ15. Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΙΙ ΟΜΑΔΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Α. Καπουράνη, Β. Τσερτσέλη, Π. Μουρούζης, Δ. Διονυσόπουλος, Μ. Δήμου

ΑΑ16. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
Α. Μπακόλια, Χ. Ραχιώτης

ΑΑ17. ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Δ. Μανωλόπουλος, Ε. Κόκλα, Ν. Λουμπρίνης, Χ. Παξιμαδά

ΑΑ18. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΧΙΣΤΙΕΣ
Ι. Γρηγοριάδη, Α. Μέκακα, Ε. Κουμπιά, Μ. Παπαδόπουλος

ΑΑ19. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Γ. Ρήγας

ΑΑ20. ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ: Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ε. Καραμούζος, Α. Καραμούζος

ΑΑ21. ΜΕΡΙΚΗ ΠΟΛΦΟΤΟΜΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΓΟΜΦΙΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Θ. Αγγελοπούλου, Κ. Κωνστούλια, Μ. Αγγελοπούλου

Προεδρείο: Σ. Καμαλακίδης, Α. Ε. Δουφεξή

ΑΑ22. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EMDOGAIN FL ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.
Χ. Χριστοδούλου, Ν. Πατεριανάκης

ΑΑ23. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
Ν. Χριστάκη, Ι. Μήτσικα, Σ. Σιλβέστρος

ΑΑ24. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ε. Λιάππης, Λ. Παπαντωνάτου, Λ. Μπατάς

ΑΑ25. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ TUNNELING ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΦΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Β. Σάββα, Γ. Γούμενος

ΑΑ26. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ rhFGF-2 ΣΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Μ. Μ. Πούλιου, Ι. Φραγκιουδάκης, Α. Ε. Δουφεξή, Λ. Μπατάς

ΑΑ27. ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΕΛΚΩΔΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ά. Μπαμιεδάκη, Ε. Παπαμανώλη, Γ. Μπομπέτσης

ΑΑ28. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΩΝ
Δ. Αδαμούλη, Σ. Τσαντίλα, Σ. Βασιλόπουλος, Φ. Μαδιανός

ΑΑ29. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ TUNNELING ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΟΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ
Α. Τσαντήρη, Χ. Μαρασλή, Δ. Αδαμούδη, Ν. Μάρκου

ΑΑ30. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑΣ
Χ. Μαρασλή, Α. Τσαντήρη, Δ. Αδαμούλη, Ν. Μάρκου

ΑΑ31. Ο ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟ
Δ. Αδαμούλη, Χ. Μαρασλή, Α. Τσαντήρη, Γ. Μπομπέτσης

ΑΑ32. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1
Α. Δ. Αρχοντοπούλου, Ξ. Δερέκα

ΑΑ33. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ ΣΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Θ. Ρακιντζάκη, Μ. Φερίζι, Γ. Φιλιππάτος

ΑΑ34. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ
Α. Αλέρτας, Β. Αντωνίου, Ε. Υψηλάντη, Α. Παχιού, Σ. Κούρτης

ΑΑ35. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΘΕΤΩΝ/ΕΠΕΝΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
Ε. Βαγιανού, Β. Φιλιππαίου, Ε. Υψηλάντη, Α. Παχιού, Σ. Κούρτης

ΑΑ36. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ "ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ" ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ρ. Καρπούζη, Ε. Ζαχαρή, Ε. Σέγγης, Α. Μπακοπούλου

ΑΑ37. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ
Σ. Γερμενή, Α. Μ. Νεοφύτου, Χ. Νεοφύτου, Δ. Τορτοπίδης

ΑΑ38. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ Η ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
Ε. Τριποδάκη, Δ. Τριποδάκης

ΑΑ39. ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΗΜΙΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ
Παύλος-Αβραάμ Μαυρομάτης, Β. Μπότσκαρης, Χ. Σουβατζόγλου, Χ. Παπάζογλου, Σ. Καμαλακίδης, Ό. Νάκα

ΑΑ40. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΗΜΙΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Ι. Νάντσιος, Ε. Γκασνάκη, Σ. Μπεριντζής, Σ. Καμαλακίδης, Ό. Νάκα

Προεδρείο: E. Παρχαρίδης, X. Μπελτές

ΑΑ41. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
Σ. Διαμαντή, Μ. Μ. Σολωμού, Δ. Δελάκη, Γ. Πιστόλας

ΑΑ42. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Α. Καρακίτσου, Ο. Πλιάχα

ΑΑ43. ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ε. Μητσάκη, Δ. Χατζηαβραάμ, Β. Ζήσης, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πουλόπουλος

ΑΑ44. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Δ. Χατζηαβραάμ, Ε. Μητσάκη, Β. Ζήσης, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πουλόπουλος

ΑΑ45. ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ.
Θ. Θεοφυλακτίδου, Β. Ζήσης, Π. Παπαδόπουλος, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πουλόπουλος

ΑΑ46. Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΝΙΦΕΔΙΠΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΧΝΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.
Ζ. Καραμάνη, Β. Ζήσης, Έ. Στεργιάδου, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πουλόπουλος

ΑΑ47. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΩΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Μ. Καριωτάκη, Κ. Γκόβαρης Περιλής, Α. Νικολαϊδου, Γ. Κωνσταντινίδης, Λ. Ζουλούμης

ΑΑ48. ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ IL-17. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Α. Τόσιου, Κ. Χασιώτη, Γ. Γιαννούλης, Ε. Μ. Καλογήρου, Κ. Τόσιος

ΑΑ49. ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΥΣΑΛΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
Ε. Δημητρίου, Β. Νικολού, Ν. Αποστολίδης, Μ. Γεωργάκη, Ν. Νικητάκης

ΑΑ50. ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΕΙΛΙΤΙΔΕΣ, ΕΝΑ ΣΥΧΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Μ. Δούκα

ΑΑ51. ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Α. Χατζηβασιλείου, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πουλόπουλος

ΑΑ52. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Π. Αναστασιάδου, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πουλόπουλος

ΑΑ53. ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΦΓΔ
Μ. Δήμου, Ά. Θεοχαρίδου

ΑΑ54. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ, ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗΣ Ή ΣΟΥΝΙΤΙΝΙΜΠΗΣ
Α. Αλέτρας, Κ. Γεωργιάδης

ΑΑ55. ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ.
Ε. Βίτκος, Α. Βαλκανάς, Ν. Μ. Παναγιωτίδου, Α. Κυργίδης

ΑΑ56. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΦΑΤΝΙΟΥ
Σ. Φ. Δημητρίου, Ν. Ζαφειρόπουλος, Μ. Γερόντζου, Α. Κυργίδης

ΑΑ57. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ε. Τζαφέρη, Μ. Ε. Ζουλούμη, Ι. Τσαϊρίδου, Α. Νικολαϊδου, Λ. Ζουλούμης

ΑΑ58. ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΙΑΣ, ΠΑΡΟΔΙΚΟ ΘΑΜΒΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΨΙΜΗ ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΟΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΥΝΔΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΓΟΜΦΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Σ. Σταμάτης, Θ. Λιλλής, Ι. Φωτόπουλος, Ν. Νταμπαράκης

Προεδρείο: Α. Χατζηγιάννη, Β. Μιχαηλίδου

ΑΑ59. ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Ε. Ι. Τζαφέρη, Ι. Τσαϊρίδου, Μ. Ε. Ζουλούμη, Λ. Ζουλούμης

ΑΑ60. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Ν. Νταμπαράκης, Ε. Μπούτλα, Β. Τάγκα, Ι. Φωτόπουλος

ΑΑ61. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
Ν. Μοσχονά, Α. Πήτα

ΑΑ62. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΣΕ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΦΗΣ
Ι. Γκόλια, Β. Μ. Δρίζη, Ε. Σαλβάνου, Δ. Τορτοπίδης

ΑΑ63. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Χ. Παπαδέλη, Α. Φιλίππου , Χ. Ίμπας, Ζ.- Π. Βλαχοπάνος

ΑΑ64. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Α. Κοντούλη, Φ. Μπερσίμης, Ι. Υφαντόπουλος

ΑΑ65. Η 3η ΥΠΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΤΧΡΟΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Κ. Παπαδοπούλου

ΑΑ66. ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ ΜΕ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Φ. Χαρίτος, Ε. Φόρα, Ε. Πέττας, Ε. Πιπέρη, Ν. Νικητάκης

ΑΑ67. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΚΥΝΟΔΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Χ. Νεοφύτου, Α. Μ. Νεοφύτου, Ε. Μιλτιάδους, Α. Ε. Δουφεξή

ΑΑ68. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
Δ. Ζαμπάρας, Ι. Ζαμπάρα, Σ. Μπουμπούλης, Α. Σπανός, Ε. Ζαμπάρα

ΑΑ69. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Π. Ξανθάκος, Χ. Μασμανίδη, Α. Μάρκου, Ε. Γεωργακοπούλου

ΑΑ70. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ COVID19, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥ
Α. Μαγκλάρας

ΑΑ71. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ HODGKIN: ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Γ. Μουτούσης, Μ. Αχτάρη, Ο. Πλιάχα, Γ. Κωστάκης, Ε. Γεωργακοπούλου

ΑΑ72. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ: ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Ο. Πλιάχα, Γ. Μουτούσης, Μ. Αχτάρη, Χ. Μασμανίδη, Ε. Γεωργακοπούλου

ΑΑ73. ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ο. Πλιάχα, Γ. Μουτούσης, Μ. Αχτάρη, Ε. Γεωργακοπούλου

ΑΑ74. ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Δ. Ραπτόπουλος

ΑΑ75. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΩ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΩΝ: ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Θ. Καλπακίδης, Δ. Ανδρεάδης, Θ. Παπαμήτσου, Σ. Καραχρυσάφη, Α. Πουλόπουλος

ΑΑ76. ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Λ. Ασίκης

Προεδρείο: K. Ιωαννίδης, Α. Μούλλας

ΑΑ77. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ CAD/CAM
Α. Καπουράνη, Δ. Γεωργούλη, Μ. Δήμου, Π. Μουρούζης, Δ. Διονυσόπουλος

ΑΑ78. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΩΔΗ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ
Ι. Μήτσικα, Ν. Χριστάκη, Σ. Σιλβέστρος

AA79. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΝΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Θ. Φ. Βαλαμβάνος, Ν. Λαγοπάτη

ΑΑ80. ΕΚΤΟΜΗ ΡΙΖΑΣ : H ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
Ε. Μαντουδάκη, Ι. Μήτσικα, Α. Τσαντήρη

ΑΑ81. ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Ε. Μηλίτση

ΑΑ82. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ
Α. Π. Νιάκου, Λ. Χ. Πεζάρου, Θ. Πασχαλίδης, Α. Μούλλας, Α. Μπακόπουλος

ΑΑ83. ΕΝΔΟ – ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε. Πατσιώτη, Α. Μπαμιέδακη, Ν. Θεοδωρακόγλου, Ξ. Πετρίδης

ΑΑ84. Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΩΑ
Ι. Μειδάνης, Ε. Γεωργακοπούλου, S. Shetty

ΑΑ85. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΠΟΛΦΟΥ
Α. Ζήση, Γ. Μπρίκας, Ο. Γερασιμίδου, Κ. Τολίδης

ΑΑ86. ΕΝΤΑΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ε. Ν. Καββαθά, Ν. Βιδούρα, Α. Ηλία, Μ. Καλλιγάρου, Ο. Γερασιμίδου, Κ. Τολίδης

ΑΑ87. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΝΩΔΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ– ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ε. Ζαχαρή, Ρ. Καρπούζη, Σ. Καμαλακίδης, Α. Μπακοπούλου

ΑΑ88. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ι. Φωτόπουλος, Ε. Παναγιωτίδου, Σ. Λιγνού, Θ. Λιλλής, Ν. Νταμπαράκης

ΑΑ89. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ.
Γ. Ιωαννίδης, Π. Καρακώστας, Μ. Χατζούδη, Σ. Δαυιδοπούλου, Κ. Τολίδης

ΑΑ90. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ(ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Χ. Παπαδέλη, Α. Φιλίππου, Β. Λιάπης, Π. Καραμάνη

ΑΑ91. Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ:ΤΟ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Α. Χ. Τασάκου, Χ. Μαραγκοπούλου, Μ. Θ. Ταλούμη, Π. Θ. Κίκιλα, Δ. Τασάκος

ΑΑ92. ΣΥΦΙΛΗ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΙΜΗΤΗΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Α. Αναστασίου, Κ. Πασχαλίδου, Κ. Πουλόπουλος

ΑΑ93. ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙ.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Ε. Αράδα, Α. Ανδρέου, Μ. Κουρή, Ε. Πιπέρη, Ν. Νικητάκης

ΑΑ94. ΕΡΥΘΡΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΩΑ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΙΟΜΟΡΦΟΥΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Μ. Σ. Βογιατζόγλου, Ε. Πέττας, Ε. Παπαδοπούλου, Μ. Γεωργάκη, Ν. Νικητάκης

ΑΑ95. ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Καραγκουνάκη, Ι. Μαργαρίτη, Μ. Τσαγιάννη, Α. Καβαδέλλα

ΑΑ96. ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΝΑΘΩΝ
Θ. Πανούσης, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Τσομπανίδης

ΑΑ97. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΡΥΓΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ
Δ. Βενιζέλος

ΑΑ98. Ο ΝΑΟΣ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ ΤΟ 1922
Ν. Πεταλωτής, Α. Πατρικίου, Μ. Τασούλας

ΕΑ99. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΠΕΝΘΕΤΩΝ
Β. Φιλιππαίου, Ε. Βαγιανού, Α. Παχιού, Ε. Υψηλάντη, Ν. Συκαράς

ΕΑ100. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ
Σ. Παπαδημητρίου, Α. Τσακίρη, Α. Παχιού, Ν. Συκαράς

Εικονική πραγµατικότητα στην οδοντιατρική. Μια νέα εκπαιδευτική πραγµατικότητα.
Κ. Μανωλάκηç, Μ. Μπαµπάτσικοç